Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Małgorzaty Kukuły. Kancelaria prowadzi czynności egzekucyjne, pomagając w odzyskiwaniu wierzytelności od niesolidnych dłużników. Zajmuje się odzyskiwaniem należności na zlecenie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Sprawy komornicze, które prowadzi dotyczą wszystkich zobowiązań powstałych na mocy uregulowań, zawartych w kodeksie cywilnym. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim pomaga w poszukiwaniu majątku dłużnika i przeprowadzaniu egzekucji m.in. w sprawach związanych z niespłaconymi pożyczkami, alimentami, nieuregulowanymi zobowiązaniami wynikającymi z umów cywilno-prawnych.

Etapy postępowania przy odzyskiwaniu należności

Skuteczna egzekucja wymaga od wierzyciela przejścia przez wszystkie etapy postępowania przy odzyskiwaniu należności. Komornik Sądowy Małgorzata Kukuła podejmuje czynności w sprawach, w których istnieje tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności. Warunkiem przystępowania do realizacji kolejnych kroków jest istnienie wymagalnej wierzytelności.

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego

Pierwszym etapem, który pozwala na rozpoczęcie całej procedury odzyskiwania wierzytelności, jest więc uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Tytułem takim może być m.in. wyrok sądu, orzeczenie referendarza sądowego lub zawarta ugoda. Ugoda nie musi być zawarta przed sądem powszechnym, dopuszczalne jest również przedstawienie ugody zawartej w sądzie polubownym albo za pośrednictwem mediatora. Tytułem egzekucyjnym może być ponadto oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, spisane w formie aktu notarialnego.

Nadanie klauzuli wykonalności

Następnym etapem po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego jest nadanie mu klauzuli wykonalności. W tym celu wierzyciel musi wystąpić do właściwego sądu o rozpoczęcie postępowania klauzulowego. Można to uczynić po uprawomocnieniu się wyroku, które następuje w terminie, który został w nim przewidziany lub po upływie dwóch tygodni od jego wydania, o ile do sądu nie wpłynęło zaskarżenie wyroku. W przypadku wyroków o zasądzenie alimentów klauzula wykonalności jest nadawana z urzędu.

Sąd właściwy do prowadzenia postępowania klauzulowego

Sądem właściwym do prowadzenia postępowania klauzulowego jest sąd pierwszej instancji, w którym toczyło się postępowania. W przypadku notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji właściwy jest sąd rejonowy w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Tytuł wykonawczy

Uzyskanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności, czyli tzw. tytułu wykonawczego pozwala na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego u Komornika Sądowego. Co do zasady wnioski dotyczące egzekucji z nieruchomości muszą być składane zgodnie z właściwością miejscową. Właściwość miejscowa Kancelarii Komorniczej Małgorzaty Kukuły obejmuje m.in. teren Ostrowa Wielkopolskiego. Jednak w przypadku egzekucji z ruchomości sprawę może prowadzić również kancelaria położona w innej miejscowości. W związku z taką możliwością Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Małgorzata Kukuła prowadzi również postępowania egzekucyjne na terenie m.in. Kalisza, Pleszewa, Krotoszyna czy Jarocina.

Aukcje komornicze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, Małgorzata Kukuła prowadzi aukcje komornicze, podczas który są wystawiane ruchomości i nieruchomości zajęte dłużnikom na poczet wierzytelności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie w zakładce „Licytacje komornicze”. Jest tam aktualna lista ruchomości i nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży oraz informacje o terminach i miejscach przeprowadzanych aukcji komorniczych. Zapraszam do odwiedzania strony i brania udziału w aukcjach.

KONTAKT

domek

Nr konta bankowego:

BGZ BNP Paribas

93 1600 1462 1834 4044 2000 0001

pinezka

ul. Sądowa 5/2

63-400 Ostrów Wlkp.

telefon

tel. /fax 62 5928283

godzina

Poniedziałek -Piątek:

7:30 -15:30

Dyżur komornika:

Poniedziałek : 7:30 – 15:30

Adres:

ul. Sądowa 5/2

63-400 Ostrów Wlkp.

tel. /fax 62 5928283

e-mail: biuro@komornikostrowwlkp.pl
e-mail: ostrow.wielkopolski.kukula@komornik.pl
NIP: 6222563557

REGON: 301741775

Nr konta bankowego: BGZ BNP Paribas 93 1600 1462 1834 4044 2000 0001