Kiedy alimenty przestają się pojawiać na koncie, pomóc może komornik. Płacenie alimentów to nie przysługa ani robienie prezentów, ale obowiązek wobec alimentowanego. Najczęściej alimenty zasądza się na rzecz dziecka, a o ich wysokości decyduje sąd. Uchylanie się od obowiązku płacenia świadczeń podlega karom, a także postępowaniu komorniczemu. Jak się rozstrzyga takie spory?

Brak alimentów, a komornik – wszczęcie postępowania egzekucyjnego

O tym, czy w spór powinna się zaangażować kancelaria komornika sądowego, decyduje sąd. Może to zrobić w formie wyroku lub postanowienia, w którym zawarto ugodę między stronami sporu. Bardzo ważne jest przy tym, żeby werdykt sądu (niezależnie od tego, jaką przybierze formę) zawierał klauzulę wykonalności.

Brak alimentów, a komornik – jak złożyć wniosek

Mając już orzeczenie sądu uprawniające do rozpoczęcia egzekucji alimentów, można zgłosić się do komornika sądowego. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się do komornika właściwego ze względu na adres osoby dłużnej albo wierzyciela. Złożenie dokumentu nie podlega żadnym opłatom, a koszty powstałe w trakcie postępowania pokrywa sąd (np. koszty korespondencji).

Wniosek, który ląduje na biurku komornika sądowego, powinien być uzupełniony o odpis orzeczenia sądu, nie kopię. Jeśli wierzycielem jest osoba niepełnoletnia, dokumenty w jego imieniu składa rodzic. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekwującego alimenty musi zawierać podstawowe dane o stronach, numer konta bankowego, na które powinny wpłynąć wyegzekwowane środki, a także wysokość alimentów i wartość zadłużenia.

Co ważne, nawet pominięcie tych danych we wniosku nie jest dla urzędnika przeszkodą. Zgodnie z prawem komornik przeprowadza dochodzenie w celu ustalenia majątku dłużnika i może w tym procesie korzystać z pomocy takich instytucji jak Policja, Urząd Skarbowy czy ZUS. Ustalona w ten sposób wartość majątku może zostać zajęta na poczet świadczeń alimentacyjnych.