Licytacja komornicza jest ostatecznością. Licytacja jest przeprowadzana wtedy, kiedy nie ma innej możliwości, aby ściągnąć od dłużnika zaległą wierzytelność. Przebiega ona według ściśle określonego schematu, który określają przepisy. Poprzedzają ją jednak liczne czynności związane z postępowaniem komorniczym i innymi sposobami wyegzekwowania długu. Jak wygląda taka aukcja?

Licytacja komornicza – co to takiego?

Licytacja komornicza ma na celu spieniężenie dóbr dłużnika, który nie wywiązał się z obowiązku spłacenia wierzytelności. Polega ona na sprzedaży jego majątku – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, na przykład antyków, biżuterii, samochodów, maszyn rolniczych, sprzętu AGD, a nawet mebli. W licytacji komorniczej mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne. Zanim komornik poinformuje w obwieszczeniu o planowanej licytacji, zarówno on, jak i wierzyciel muszą wykonać kilka kroków.

  • -Pierwszych z nim jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego – jest wszczynane na wniosek wierzyciela, który wskazuje metody, jakimi komornik ma odzyskiwać jego majątek. Urzędnik wzywa dłużnika do uregulowania zobowiązania.
  • -Jeżeli nie przynosi to skutku, zajmuje się jego majątek oraz ponownie nawołuje do spłaty wierzytelności.
  • -Ostatnim etapem jest wycena jego majątku i obwieszczenie o licytacji.

Jak wygląda licytacja komornicza?

Przed jej rozpoczęciem każdy z uczestników musi wpłacić ustalone wadium jako zabezpieczenie wywiązania się z późniejszych warunków umowy w przypadku wygrania aukcji.

Licytacja jest prowadzona ustnie. Osoba, która prowadzi licytację, ogłasza cenę początkową. Następnie zgłaszają się osoby, które są zainteresowane kupnem danego przedmiotu lub nieruchomości. W tym momencie prowadzący podwyższa cenę zgodnie ze zgłoszonymi ofertami zakupu. Zadając pytanie „kto da więcej”, dowiaduje się, czy uczestnicy aukcji są w stanie przebić wcześniejszą ofertę. Trzykrotne powtórzenie tej formuły kończy licytację – wygrywa ten, który zaproponował najwyższą cenę.

W dalszej kolejności postanowienie o przybiciu wydaje sąd – musi być ono prawomocne. Po uprawomocnieniu sąd wzywa zwycięskiego licytanta do zapłaty – ma on 14 dni na uregulowanie należności pomniejszonej o wcześniej wpłacone wadium. Wpływ środków na konto depozytowe sądu skutkuje postanowieniem o przysądzeniu własności i wpisem prawa własności do księgi wieczystej nowego nabywcy (w przypadku, kiedy przedmiotem aukcji była nieruchomość).