Komornik to funkcjonariusz publiczny posiadający uprawnienia do podejmowania czynności egzekucyjnych. Do jego głównych obowiązków należą wykonywanie orzeczeń sądowych, dochodzenie majątku dłużnika oraz zabezpieczenie spadku. Co jeszcze wchodzi w zakres jego kompetencji? Jakie czynności może podjąć, aby odzyskać dług?

Czynności komornicze – informacje wstępne

Komornik to gwarant wykonalności wyroków sądowych i ostatnie ogniwo na drodze do egzekucji należności. Przykładowo, jeżeli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt podjęty w banku, jest dłużnikiem, a bank – wierzycielem. Aby odzyskać pieniądze, bank wypowiada umowę i kieruje sprawę na drogę sądową, gdzie sąd wydaje tytuł wykonawczy. Dysponując dokumentem, opisującym zakres roszczenia, bank kieruje sprawę do komornika. Komornik nie bada zasadności wyroku – jego rolą jest wszczęcie egzekucji i odzyskanie wierzytelności od dłużnika.

Jakie obowiązki ciążą na komorniku?

Podstawowe obowiązki komornika:

  • Wykonawstwo orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenia roszczeń.
  • Realizacja innych tytułów wykonawczych podlegających wykonawstwu w drodze egzekucji sądowej.
  • Zaprotokołowanie stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania sądowego lub wydaniem orzeczenia na zarządzenie organów sądowniczych.

Oprócz zadań regulowanych ustawą o komornikach, komornik ma prawo do prowadzenia następujących czynności:

  • Wręczenia dokumentów sądowych, zażaleń, protestów itp. za potwierdzeniem odbioru i daty.
  • Nadzorowanie publicznych licytacji.
  • Sprawdzania treści tytułów wykonawczych w postępowaniach nakazowych / elektronicznych.

Co więcej, komornik musi być obecny przy podejmowaniu czynności egzekucyjnych w ramach egzekucji z ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności, użytkowania wieczystego oraz innych praw majątkowych. W przypadku egzekucji z nieruchomości komornik dokonuje nadzoru licytacji aż do momentu zamknięcia przetargu.