Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Małgorzata Kukuła korzysta z systemów informatycznych:

CBDKW - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
OGNIVO

CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

System OGNIVO – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System OGNIVO daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banku w celu ustalenia czy dłużnik posiada rachunek bankowy. Lista podmiotów uczestniczących w systemie OGNIVO dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: http://www.kir.com.pl.

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

PUE – Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków, w tym wniosków o ustalenie danych dłużnika, tj. : płatnika składek, zgłoszonego rachunku bankowego, adresu zameldowania, adresu zamieszkania.