Sprawy komornicze

Sprawy komornicze dotyczą odzyskiwania należności z tytułu różnego rodzaju zobowiązań osób fizycznych i prawnych. Dochodzić można zapłaty należności wynikających z umów cywilno-prawnych każdego rodzaju, m.in. dostarczenia towaru, wykonania usług, najmu, sprzedaży, udzielenia pożyczki czy zamiany. Windykacji komorniczej podlegają też należności powstałe w wyniku wyroku sądu rodzinnego w sprawach o alimenty. W sprawach komorniczych należności mogą być odzyskiwane z majątku dłużnika wskazanego przez wierzyciela lub ze składników majątku, których komornik poszukuje na zlecenie dochodzącego należności.

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach komorniczych

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach komorniczych może być przeprowadzone przez zajęcie różnych składników majątku dłużnika, pobieranych przez niego świadczeń lub posiadanych praw. Zgodnie z prawem komornik na podstawie złożonego wniosku o przeprowadzenie egzekucji może zająć konta bankowe należące do dłużnika. Możliwe jest również zajęcie nieruchomości należącej do osoby poddanej egzekucji, trzeba jednak pamiętać, że tego rodzaju postępowanie musi być prowadzone przez komornika z rewiru, w którym znajduje się dana nieruchomość.

Zajęcie ruchomości należących do dłużnika

Inną możliwością jest zajęcie wszelkich ruchomości należących do dłużnika, poza rzeczami wolnymi od zajęcia na mocy prawa. Katalog rzeczy, które nie mogą być zajęte, obejmuje m.in. sprzęty domowe niezbędne do życia, odzież, zapas opału czy dokumenty. Przedmioty zajęte przez komornika zostaną następnie spieniężone, dzięki sprzedaży na licytacji komorniczej. Środki uzyskane na licytacji zostaną zaliczone na poczet długu i przekazane wierzycielowi. Ruchomościami, z których może być prowadzona windykacja komornicza są np. różnego rodzaju pojazdy, sprzęt AGD i RTV, maszyny i urządzenia oraz sprzęt komputerowy i elektroniczny.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę i niektórych świadczeń społecznych

Środkiem do zabezpieczenia roszczeń w sprawach komorniczych może być również zajęcie wynagrodzenia za pracę, otrzymywanej przez dłużnika renty lub emerytury, a także dochodów otrzymywanych z innych tytułów, np. najmu czy praw autorskich. W przypadku egzekucji z wynagrodzeń, rent i emerytur część środków jest wolna od zajęcia z mocy prawa, do wierzyciela trafia więc jedynie część uzyskiwanych przez dłużnika środków.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Małgorzata Kukuła korzysta z systemów informatycznych:

CBDKW - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych
CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
OGNIVO

CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system, za pośrednictwem którego komornik może uzyskać informację czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

System OGNIVO – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System OGNIVO daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banku w celu ustalenia czy dłużnik posiada rachunek bankowy. Lista podmiotów uczestniczących w systemie OGNIVO dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.: http://www.kir.com.pl.

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

PUE – Platforma Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków, w tym wniosków o ustalenie danych dłużnika, tj. : płatnika składek, zgłoszonego rachunku bankowego, adresu zameldowania, adresu zamieszkania.