Kancelaria

Przyjęte w Kancelarii rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

W

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników;

W

OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników;

W

Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych;

W

PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika;

W

Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożlwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Opisane powyżej systemy informatyczne są jednymi z narzędzi pracy w Kancelarii komorniczej, wspomagającymi między innymi czynności terenowe.

ZADANIA

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Status ten ma charakter funkcjonalny i pozostaje w związku z realizacją władztwa publicznego w zakresie powierzonych mu przez ustawę zadań w postaci przymusowego wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

W

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń

W

wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

W

sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

W

doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

W

na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

W

weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych (EPU)

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)

OBWIESZCZENIA O LICYTACJACH

Wszystkie licytacja dostępne są w serwisie internetowym Krajowej Rady Komorniczej.

Skontaktuj się z nami