Komornik to zawód wbrew pierwszym skojarzeniom bardzo pomocny. Jest to przedstawiciel władzy publicznej i dzięki niemu możemy dochodzić należności od dłużników. Jednak, aby ściąganie należności było zgodne z obowiązującym prawem oraz skuteczne, komornik współpracuje z wieloma organami. Przede wszystkim jego praca ściśle związana jest z wymiarem sprawiedliwości, czyli sądami.

Kim właściwie jest komornik?

Komornik to zawód nie tylko przedstawiający władzę publiczną, ale również zaufania publicznego. Dlatego, aby móc zostać komornikiem należy spełnić szereg wymagań, a między innymi ukończyć odpowiednią szkołę i zdać egzamin komorniczy. Na skutek nadanych mu praw, komornik dochodzi należności na podstawie wyroków sądowych, a czynności, jakie podejmuje, aby ściągnąć dług potwierdzane są pieczęcią urzędową z godłem Polski. Ponadto komornik ma dużo szersze kompetencje i możliwości niż pracownicy firm windykacyjnych.

Zakres działania komornika

Komornik sądowy zajmuje się wykonywaniem wyroków sądowych odnośnie odzyskiwania należności na rzecz wierzycieli. W tym celu komornik ma prawo do zajęcia mienia, które należy do dłużnika, a następnie do jego spieniężenia. Kwotę, którą uzyska ze spieniężenia majątku dłużnika, komornik przekazuje wierzycielowi. Komornik może zająć rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę oraz wszelkie ruchomości należące do dłużnika, jak przykładowo auto.

Ponadto komornik może zająć również nieruchomości oraz wierzytelności, które przysługują dłużnikowi od innych osób czy firm. W tym celu komornik współpracuje nie tylko z sądem, ale również policją i bankami. Podczas wykonywanych obowiązków komornikowi pomaga asesor, czyli tak zwana prawa ręka oraz specjaliści obsługujący kancelarię komorniczą.

Jak komornik spienięża majątek dłużnika?

Aby odzyskać kwotę długu na rzecz wierzyciela, komornik zajęte mienie poddaje licytacji komorniczej. Jest to publiczna licytacja, którą wygrywa osoba mogąca zapłacić, jak najwięcej za dany przedmiot. W licytacji może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat. Licytacja może być prowadzona przez komornika i odbywa się w ściśle określony sposób. Zdobyte w ten sposób środki pieniężne komornik przekazuje wierzycielowi.